Đóng

Chính sách – phương thức thanh toán

Chính sách – phương thức thanh toán

  • Thanh toán theo phương thức đã được thống nhất trong nội dung hợp đồng giữa hai bên;
  • Tại mỗi thời điểm, hai bên có thể đề xuất thoả thuận phương thức phù hợp nhất.